HomeΠολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Εισαγωγή

Η εταιρεία ΑΘΗΝΕΑ Εκδοτική Συμβουλετική Μον. ΙΚΕ (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”), εδρεύουσα επί της οδού Δημητρίου Σούτσου 39, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα, Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου (εφεξής η “Πολιτική”), είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου www.a8inea.com (εφεξής η “αθηΝΕΑ” ή ο “διαδικτυακός τόπος”), καθώς και τους παραλήπτες του ομώνυμου newsletter μας (εφεξής το “newsletter”), αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί και τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της αθηΝΕΑς, των αποδεκτών των υπηρεσιών της και των παραληπτών του newsletter της, διέπεται από την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα περί προστασίας προσωπικών δεδομένων νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η περιήγηση στην αθηΝΕΑ, η χρήση των υπηρεσιών της, καθώς και η λήψη του ομώνυμου newsletter, συνιστά έμπρακτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, καθώς και της Πολιτικής για τα Cookies. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών μας.

Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα αναφερόμαστε σε κάθε πληροφορία που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου. Η Εταιρεία, ενεργούσα ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς της χορηγείτε όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό της τόπο, όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της (π.χ. λήψη newsletter) ή όταν επιλέγετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί της.

Μπορείτε να αρνηθείτε να χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα (εξαιρούμενων αυτών που σχετίζονται με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο που κατά κανόνα συλλέγονται όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο), ωστόσο, στην περίπτωση αυτή ορισμένες λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να μην αποδίδουν σωστά.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας να συνάδουν με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, να είναι ακριβή, πλήρη και να υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.

Σκοποί και Νομιμότητα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: (i) επειδή έχετε χορηγήσει τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, (ii) επειδή οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και της Εταιρείας, (iii) επειδή η Εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να το πράξει ή (iv) επειδή η Εταιρεία έχει ορισμένο έννομο συμφέρον να επεξεργαστεί τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει:

Α. Την ανάληψη ενεργειών και παροχή υπηρεσιών κατόπιν αιτήματός σας (μέσω email, τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.), πριν ή ανεξάρτητα από τη σύναψη σύμβασης (π.χ. προκειμένου να απαντήσουμε σε ερώτημα ή σχόλιό σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη δραστηριότητά σας στον διαδικτυακό μας τόπο, να σας εγγράψουμε στη λίστα αποδεκτών του newsletter μας ή να σας διαγράψουμε από αυτή κ.λπ.)

Β. Την εκπόνηση ερευνών αγοράς, εφόσον συναινέσετε να συμμετάσχετε σε μία τέτοια έρευνα, απευθείας από την Εταιρεία μας ή από εξωτερικό συνεργάτη.

Γ. Τη βελτίωση της εμπειρίας σας στον διαδικτυακό μας τόπο, του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες στα ενδιαφέροντά σας.

Δ. Τη διερεύνηση παραβίασης διάταξης νόμου, κανόνα ή κανονισμού, των όρων και πολιτικών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειάς μας, των χρηστών ή τρίτων.

Ε. Τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με νομική υποχρέωσή της (π.χ. αποκάλυψη που επιτάσσεται από το νόμο, κανονισμό ή δικαστική απόφαση).

Newsletter

Επισκεπτόμενοι την αθηΝΕΑ μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να εγγραφείτε στο newsletter μας, συμπληρώνοντας σε μία online φόρμα/αίτηση τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (“email”). Κάθε παραλήπτης του newsletter, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί, πατώντας κλικ στην ένδειξη “Unsubscribe” που βρίσκεται στο κάτω μέρος του newsletter μας. Τονίζεται ότι δυνατότητα διαγραφής παρέχεται σε κάθε newsletter που η Εταιρεία μας αποστέλλει.

Ο παραλήπτης του newsletter έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να μοιραστεί το newsletter στο Facebook ή να αποστείλει πρόσκληση για εγγραφή σε τρίτους (κάνοντας κλικ στις ενδείξεις “share” και “invite a friend”, που βρίσκονται στο κάτω μέρος του newsletter), οι οποίοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν με τη σειρά τους να εγγραφούν στο newsletter, ακολουθώντας την προπεριγραφείσα διαδικασία, συμπληρώνοντας δηλαδή online φόρμα/αίτηση μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι αυτοί στους οποίους αποστέλλετε πρόσκληση κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιου είδους επικοινωνία, άλλως η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. 

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ούτε προτίθεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οιονδήποτε, με την εξαίρεση εξωτερικών συνεργατών που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, και τη συνδράμουν στη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού τόπου/βάσης δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών αποστολής newsletters, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς). Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν επίσης δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εφόσον αυτό απαιτηθεί σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ θα σας δοθεί μία σαφής επιλογή άσκησης των δικαιωμάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής των δεδομένων σας.  

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ και Παροχή Εγγυήσεων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενίας δεδομένων παραληπτών των newsletters μας βρίσκεται σήμερα εκτός Ε.Ε., πάροχος δε της σχετικής υπηρεσίας φιλοξενίας και αποστολής newsletters είναι η εταιρεία Rocket Science Group Llc (MailChimp), η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα του Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής) και ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στην ως άνω διαβίβαση. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν εκτός Ε.Ο.Χ., η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Μπορείτε να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@a8inea.com.

Προστασία Ανηλίκων

Η αθηΝΕΑ και το newsletter απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον διαδικτυακό μας τόπο ή λάβουν το newsletter αθηΝΕΑ, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα διατηρήσουμε τα προσωπικά του δεδομένα.

Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Ο διαδικτυακός τόπος και τα newsletters μας περιλαμβάνουν συνδέσμους (links), υπερσυνδέσμους (hyperlinks), διαφημιστικά banners και εν γένει αναφορές (από κοινού οι “σύνδεσμοι”) σε διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή εφαρμογές τρίτων (από κοινού “διαδικτυακοί τόποι τρίτων”), ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην αθηΝΕΑ. Τέτοιοι σύνδεσμοι σας παρέχονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση στον διαδικτυακό μας τόπο μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων, καθώς και εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και των οποίων η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς επεξεργασίας. Η αθηΝΕΑ δεν εγγυάται, δεν  δίνει οιαδήποτε υπόσχεση ούτε φέρει ευθύνη για την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, πληρότητα ή ενημερότητα των πληροφορίων που περιέχονται στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους, για την ποιότητα των υπηρεσιών τους ή για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τους τόπους αυτούς. Σας καλούμε να είσαστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τους όρους και πολιτικές (απορρήτου, cookies) που διέπουν τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τους δικούς μας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας και την αποτροπή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή παραβίασης αυτών. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων από πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφαλείας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά δεδομένων μέσω διαδικτύου.

Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Η Εταιρεία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν η ελληνική νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (γ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.). 

Τα Δικαιώματά Σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, καθώς και διόρθωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε συγκεκριμένες περιστάσεις το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, το δικαίωμα ανάκλησης χορηγηθείσας συγκατάθεσής σας, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Εταιρεία ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@a8inea.com.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την παρούσα Πολιτική. Οποιαδήποτε αναθεώρηση θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτή την ιστοσελίδα, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτής. Εφόσον εξακολουθείτε να επισκέπτεστε την αθηΝΕΑ και/ή να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής μας, η οποία προσηκόντως έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2021

Copyright © 2021 αθηΝΕΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+