Πράσινες Επενδύσεις ή Επενδύοντας στο Μέλλον μας

Πράσινες Επενδύσεις

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ορατές στην καθημερινότητά μας. Καύσωνες, πλημμύρες, καταρρακτώδεις βροχές, ατμοσφαιρική ρύπανση και καταστροφικές πυρκαγιές αποτελούν πια γνώριμο και ζοφερό σκηνικό στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα και να περιορίσουμε, όσο μπορούμε πιο άμεσα, την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι φιλόδοξοι. Απαιτούν την κινητοποίηση τεράστιων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων για να επιτευχθούν.

Με μια πρόχειρη προσέγγιση λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να πει ότι, όταν αναφερόμαστε σε πράσινες επενδύσεις, μιλάμε για επενδύσεις που μας θέτουν σε τροχιά υλοποίησης αυτών των στόχων. Στην πραγματικότητα, όμως, το τι λογίζεται ως πράσινη επένδυση και τι όχι, σε έναν σύνθετο κόσμο όπου το περιβαλλοντικό κόστος και το όφελος δεν είναι πάντα προφανή, έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και αντιπαράθεσης, τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού.

Ένας Οδηγός για τις Πράσινες Επενδύσεις

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, είναι μια δέσμη πολιτικών πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να καταστήσουν την ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ σε διάστημα 10 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη θέσπιση ενός κοινοτικού Κανονισμού για ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη τουλάχιστον ενός από τους περιβαλλοντικούς στόχους της Συμφωνίας, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνουν σημαντικά κανέναν από αυτούς τους στόχους, ασκούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες προβλεπόμενες διασφαλίσεις και συμμορφώνονται προς τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζει σχετικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι, με άλλα λόγια, ένα «εργαλείο» που βοηθάει τόσο τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τον βαθμό στον οποίο μία επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη όσο και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία συχνά χορηγούν χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκότερους όρους για επενδύσεις που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

Η ταξινομία της ΕΕ επιτρέπει, λοιπόν, στις χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες να πράττουν βάσει ενός κοινού ορισμού σχετικά με το ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζει τις βιώσιμες επενδύσεις, αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, στην τόνωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στην αντιμετώπιση της πρακτικής που αφορά την «προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας», το λεγόμενο greenwashing, βοηθώντας τις εταιρείες να γίνουν πιο φιλικές προς το κλίμα και μετριάζοντας τον κατακερματισμό της αγοράς.

Γιατί οι Πράσινες Επενδύσεις Είναι Ζωτικής Σημασίας

Σύμφωνα με έκθεση της ερευνητικής εταιρείας BloombergNEF, για πρώτη φορά το 2022, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, οι οποίες εκτοξεύθηκαν στα 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, βρίσκονται στο ίδιο ύψος με τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα, παρά την αύξηση των επενδύσεων αυτών που προκλήθηκε από την ενεργειακή κρίση.

Σε περίπτωση, τώρα, που αναρωτιέστε ακόμη εάν οι πράσινες επενδύσεις αξίζουν τον κόπο, παρακάτω θα βρείτε κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τις εντάξετε στο χαρτοφυλάκιό σας ή στη στρατηγική σας:

Σωτηρία του πλανήτη (και του μέλλοντός μας). Ας ξεκινήσουμε από τον πιο σημαντικό λόγο. Μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 °C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή συνδέεται με σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και με πολύ υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης επικίνδυνων και πιθανώς καταστροφικών αλλαγών στο κλίμα.

Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να διατηρηθεί η αύξηση αρκετά πιο κάτω από τους 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της στον 1,5 °C. Αν και προς το παρόν η επίτευξη του στόχου βρίσκεται υπό διαρκή αναβολή, οι πράσινες επενδυτικές δραστηριότητες μπορούν να μετατρέψουν τους ευσεβείς πόθους σε υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες.

Φορολογικές απαλλαγές. Πέρα από τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, οι πράσινες επενδύσεις έχουν αντίκτυπο και στην τσέπη μας, αφού συχνά συνεπάγονται φοροαπαλλαγές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για πράσινες επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με αποτέλεσμα τα περιορίζεται η φορολογική τους επιβάρυνση.

Προσέλκυση πελατών. Η βιωσιμότητα του πλανήτη απασχολεί όλο και περισσότερους καταναλωτές που θέλουν να υποστηρίζουν στην καθημερινότητά τους πράσινες επιλογές. Έτσι, για τις επιχειρήσεις, οι πράσινες επενδύσεις μπορούν να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν τους παλιούς, αφού οι καταναλωτές θα αισθάνονται πως, μέσω αυτής της επιλογής τους, συμμετέχουν σε έναν κοινό σκοπό, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Ευρύ φάσμα επιλογών. Σχεδόν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να μετασχηματιστούν ώστε να είναι υποστηρικτικές προς την πράσινη μετάβαση. Κάποιες χαρακτηριστικές περιοχές πράσινων επενδύσεων είναι αυτές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη βιώσιμη γεωργία, αλλά και στη βελτίωση της διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Χρηματοδοτικά Εργαλεία Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς υποστηρικτικά προς αυτήν χρηματοδοτικά εργαλεία. Κάποια παραδείγματα θα βρείτε παρακάτω:

Πράσινα Δάνεια. Δάνεια που προσφέρουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση πράσινων πρωτοβουλιών, όπως εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό ή φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής.

Πράσινα Ομόλογα. Πρόκειται για χρεόγραφα που εκδίδονται από κυβερνήσεις, εταιρείες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον έργων, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι βιώσιμες μεταφορές.

Πράσινα Αμοιβαία Κεφάλαια. Επενδυτικά κεφάλαια που συγκεντρώνουν χρήματα από πολλούς επενδυτές για επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πράσινων περιουσιακών στοιχείων, όπως εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έργα βιώσιμων υποδομών.

Πράσινα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF). Επενδυτικά κεφάλαια ή τίτλοι που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και παρακολουθούν ειδικές μετοχές, ομόλογα ή δείκτες που εστιάζουν στις πράσινες επενδύσεις.

Green Private Equity και Venture Capital Funds. Επενδυτικές εταιρείες που παρέχουν κεφάλαια σε νεοσύστατες ή εδραιωμένες επιχειρήσεις που ασχολούνται με περιβαλλοντικά βιώσιμα έργα ή τεχνολογίες.

 

Με την υποστήριξη

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε αποκλειστικά από την αθηΝΕΑ. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν προορίζονται για να θεωρηθούν ως νομικές, λογιστικές, φορολογικές, επενδυτικές ή άλλες συμβουλές. Η ιδιότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως χορηγός του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως εγγύηση ή ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για την ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή χρησιμότητα του περιεχομένου του καθώς και για το εν γένει περιεχόμενό του. Κάθε τυχόν επενδυτική ή άλλη απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του αναγνώστη και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωσή του. Ο αναγνώστης, πριν τη λήψη τυχόν επενδυτικών ή άλλων αποφάσεών του, χρειάζεται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη επαγγελματική συμβουλή από δικούς του ανεξάρτητους επενδυτικούς, νομικούς, φορολογικούς ή άλλους συμβούλους. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει ουδεμία νομική υποχρέωση σε σχέση με ή ως συνέπεια ενδεχόμενης επενδυτικής ή άλλης απόφασης που βασίστηκε στο παρόν άρθρο. Ακόμη, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανάγνωση/ χρήση του παρόντος άρθρου.

 

Διαβάστε επίσης στην αθηΝΕΑ:

6+1 Οικονομικά Tips για Φοιτητές

Embedded Banking ας Συστηθούμε!

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Με Συμφέρει Τελικά;

Στεγαστικά Δάνεια Νέων: Τι Πρέπει Να Γνωρίζω;

Fintech Εργαλεία για τον Μικρό Επιχειρηματία

4 Επενδυτικά Προϊόντα για Μικρούς Επενδυτές

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ

Η αθηΝΕΑ είναι ένα μέσο ενημέρωσης που έχει τα μάτια του στραμμένα στο μέλλον. Απευθύνεται σε μια νέα γενιά Ελλήνων, δυναμική, κοσμοπολίτικη, μορφωμένη και απαιτητική, που θέλει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα δικά της ενδιαφέροντα. Με αιχμή του δόρατος το βραβευμένο ομώνυμο newsletter, η αθηΝΕΑ αγκαλιάζει την καθημερινότητά σας με ερεθίσματα που σας κάνουν να σκέφτεστε διαφορετικά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας, στο inbox σου κάθε μεσημέρι!

ΕΓΓPΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER

+